asbestverwijdering_logo1
asbestverwijdering_logo2
asbestverwijdering_logo3
asbestverwijdering_logo4
asbestverwijdering_logo5
< >

Wet en regelgeving

Wet en regelgeving

Wetten en regels
Er bestaan heel wat wettelijke regels voor iedereen die met asbest te maken krijgt. Deze wet- en regelgeving is er op landelijk, provinciaal en gemeentelijk niveau, en moet in overeenstemming zijn met Europese wetten. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen particulieren en niet-particulieren. Deze laatste groep bestaat onder meer uit bedrijven, zelfstandigen, en instellingen zoals scholen en woningbouwcorporaties. De huidige wetgeving is steeds aan verandering onderhevig.

Algemene regels
Vanaf 1 juli 1993 is het beroepsmatig gebruik van asbest in vrijwel alle gevallen verboden. En met ingang van 1 september 1998 mogen ook particulieren geen asbesthoudende materialen verwerken. Ook hergebruik is dus niet toegestaan. Asbest dat vroeger is gebruikt bij gebouwen en objecten moet afhankelijk van de situatie verwijderd of afgedekt worden. Bij sloop moet het asbest altijd worden verwijderd. In de praktijk zal hierdoor op den duur geen asbest meer in het directe leefmilieu aanwezig zijn.
Het spreekt voor zich, dat de regel die verbiedt uzelf of anderen in gevaar te brengen, ook opgaat bij het omgaan met asbest.

Regels voor particulieren
Als u asbesthoudende materialen wilt verwijderen die aan een bouwwerk zijn bevestigd moet u toestemming aan uw gemeente vragen. De hoeveelheid asbest is hierbij niet van belang. De gemeente kan vervolgens op twee manieren toestemming geven voor het verwijderen:
• Mededeling onder voorschriften
Als u deze toestemming krijgt mag u het asbest zelf verwijderen. Meestal gaat het hierbij om vinylvloeren en hechtgebonden platen waarin asbest is verwerkt. Het verwijderde asbest moet goed verpakt volgens de gemeentelijke voorschriften bij een daartoe geschikte stortplaats worden afgegeven.
• Sloopvergunning
Voordat de gemeente een sloopvergunning verleent moet u aan kunnen tonen waar het asbest zich bevindt. Een onderzoek door een asbestinventarisatiebedrijf is dan verplicht. Ook mag u het asbest niet zelf verwijderen. U moet een deskundig asbestverwijderingsbedrijf inschakelen.

Regels voor niet-particulieren
Voor bedrijven, instellingen en zelfstandige ondernemers gelden in Nederland andere regels. Zij hebben ook te maken met de Arbo-wetgeving. Om een sloopvergunning te krijgen van de gemeente moeten niet-particulieren bij sloop of verbouwing vrijwel altijd vooraf een erkend asbestinventarisatiebedrijf inschakelen. Met een volledige asbestinventarisatie moet dit bedrijf aantonen of en waar zich asbest in een bouwwerk bevindt. Vervolgens moet aangetroffen asbest altijd door een asbestverwijderingsbedrijf worden weggenomen. Voor objecten hoeft geen sloopvergunning aangevraagd te worden. Wel is onderzoek door een asbestinventarisatiebedrijf verplicht, behalve als u weet waar het asbest zit, of als u redelijkerwijs vermoedt dat er geen asbest in het object aanwezig is. Asbest in een object moet altijd door een asbestverwijderingsbedrijf worden weggenomen.
===================================================================================
Links
Wet- en regelgeving op overheid.nl
Dossier asbest op vrom.nl
Asbest op de site van het ministerie van SZW
Fibrecount Environmental Control B.V.
Asbestinventarisaties